Skip links
tms 5

TMS TEDAVİSİ ETKİLİ Mİ?

TMS etkili mi ? diye merak ediyorsanız yazımızda Tms ile ilgili en son yapılmış çalışmaların depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete bozukluğu vb psikiyatrik hastalardaki başarı oranlarını paylaşacağız.

TMS nedir?

Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) , majör depresyon belirtilerini tedavi etmek için tasarlanmış, invazif olmayan, hastaneye yatış yapılmadan uygulanan, güvenli ve yan etkisi minimum olan bir nöromodulasyon tedavisidir. Amerika, avrupa ülkeleri ve dünyanın bir çok ülkesinde tedavi kılavuzlarında yer alan etkili bir yöntemdir.

TMS

  • FDA ve CE tarafından onaylanan
  • ilaçsız
  • non-invaziv (tedaviden sonra düzenli aktivitelere devam edebilirsiniz)

TMS Nasıl Çalışır?

TMS , duygu durumunuzu etkileyen beynin bölgelerine spesifik gönderilen manyetik darbeler üretir.

Bu manyetik uyarılar, depresyonu olan insanlarda yetersiz olduğu tespit edilen nörotransmiterleri uyarır ve yeniden nöronlar arasında etkileşimi sağlar.

Tipik olarak, beyninizin sol prefrontal bölgesi duygu durumunuzu düzenlediği için depresyon tedavisinde bu bölgeye uygulanır.

15-30 dakika süren seanslar sırasında siz koltuğunuza yaslanıp rahat bir şekilde dinlenebilirsiniz.

TMS Tedavisinin Tarihçesi

TMS tedavisi 1985 yılında keşfedildikten sonra Depresyon tedavisi için geliştirilmeye başlanmıştır.

2008 yılında FDA birden fazla antidepresan ilaç kullanan ancak şikayetleri geçmeyen depresyon hastalarında TMS tedavisini onayladı.

2019 yılında FDA, Obsesif Kompulsif Bozukluk tedavisinde de TMS tedavisini onayladı.

Yaklaşık 30 yıldır yapılan bilimsel çalışmalarda TMS’nin Depreyson, OKB, Anksiyete bozuklukları gibi bir çok psikiyatrik hastalıkta etkili olduğu klinik çalışmalarla gösterilmiştir.

TMS Tedavisinin Başarı Oranları

TMS tedavisinin başarı oranı her hastalık için farklı olabilmektedir.

Depresyon için TMS – Başarı Oranları

Tüm depresyon hastalarının %30-40’ı, birinci basamak tedavilere (antidepresanlar ve psikoterapi) dirençli olmaktadır. Yani birinci basamak tedavilerden fayda görememektedirler.

TMS, Dirençli depresyonu olan hastalar için umut verici bir tedavidir.

Yakın zamanda yapılan bir gözden geçirme çalışmasında , toplam 9 çalışmada TMS tedavisi alan hastaların % 63‘ünde yanıt bildirdi .

2014’te yapılan bir çalışmada , 5 hafta boyunca TMS tedavisi sonrası tepki ve remisyon oranları olduğu tespit edildi 70,6% ve % 41.2 sırasıyla. Bazı çalışmalar, depresyon skorlarında TMS tedavisi sonrasında % 40 – % 50  azalma saptandı.

Yapılan araştırmalarda, TMS’nin depresyon belirtilerini iyileştirdiğini kanıtlamıştır.

204 hasta ile yapılan bir nüks çalışmasında TMS tedavisi sonrası ilk 6 ayda nüks oranı sadece % 22,6 saptandı.

OKB için TMS – Başarı Oranları

Evet, ilaçlar ve psikoterapi obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) tedavisinde etkilidir. Ancak OKB hastalarının yaklaşık %40-50’si ilaçları tolere edemeyip kullanımı bırakabilmektedirler.

Yapılan bir çalışmada , hastaların% 60,3’ünde en azından tedaviye kısmen yanıt verdiler ve OKB belirtilerinde azalma saptandı. Hastaların % 47.1’i tedaviye yanıt verdi ve OKB semptomlarında % 30 azalma olduğu saptandı.

Bir çalışmada , 10 rTMS seansından sonra hastaların hem anksiyete hem de depresyon belirtilerinde azalma saptandı. Aynı zamanda OKB belirtilerinde % 41 azalma oldu .

Başka bir çalışmada , hastaların% 67’si rTMS tedavisine yanıt verdi. Ayrıca OKB belirtilerinde % 32 iyileşme saptandı.

rTMS’ye 8 hafta sonra , Okb belirti skorlarında % 40 azalma saptandı . Aynı zamanda anksiyete ve depresyon belirtilerinde de bir iyileşme oldu.

Anksiyete için TMS – Başarı Oranları

TMS, anksiyete ve depresyon, TSSB ve OKB gibi anksiyeteyle bağlantılı diğer bozukluklar için de etkilidir.

Bu çalışmada , katılımcılara TMS tedavisi uygulandıktan sonra anksiyete puanlarıda % 33’lük azalma bildirilmiştir . Depresyondaki belirteleri de azalmıştır çünkü depresyon ve anksiyete genelikle birlikte seyreder.Aynı çalışmada ,  depresyon skorlarında % 40 azalma bildirilmiştir.

Bu çalışma , anksiyete bozukluğu ve depresyondan muzdarip hastalarda % 23,3’lük bir iyileşme, %39,5 yanıt bildirilmiştir.

Başka bir çalışmada , yaygın anksiyete bozukluğu tanısı alan 13 hastadan 11’i ( % 84.6 ) TMS tedavisine yanıt verdi ve remisyon sağlandı.

Ayrıca bir vaka çalışmasında düşük frekanslı TMS uygulaması sonucunda hastanın anksiyete ve panik semptomları% 78’e kadar azaldı.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu(TSSB) için TMS – Başarı Oranları

TSSB’nin depresyon ve anksiyete belirtileri ile yakın bağları (komorbid) olduğu için, TSSB yaşayan hastaların TMS’den faydalanması mantıklıdır.

Grisaru ve ark. kaçınma semptomları içeren TSSB ölçeğinde TMS tedavisi sonrasında % 39,3’lük bir azalma ölçülmüştür.

Başka bir çalışmada katılımcılara sağ ve sol taraflı TMS tedavileri uygulandı. Sağ taraflı tedavide% 48.6 yanıt elde edildi.

Bir çalışmada , travmalarıyla ilgili görüntülere maruz kalan katılımcılara TMS tedavisi uygulandı ve % 44’lük bir iyileşme saptandı. Akut TMS tedavisi sonunda katılımcıların % 40,7’sinde depresif belirtiler azaldığı, %39’unda remisyon bildirildi. Takip sonunda, katılımcıların% 19,8’inin sürekli remisyon sağladığı görüldü.

Bu çalışmanın sonunda, daha önce tedaviye dirençli olan depresyonu olan gazilerin % 39.0’ında remisyon saptandı.

Travma sonrası stres bozukluğu için TMS üzerine yapılan araştırma, TSSB semptom puanlarında önemli iyileşme göstermektedir.

Bağımlılık Tedavisinde TMS- Başarı Oranları

Bağımlılık tedavisi, nispeten kısa bir sürede uzun bir yol kat etti. TMS gibi özel tedaviler, insanların yoğun psikoterapinin yanı sıra kokain bağımlılığı savaşlarının üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek yeni tedaviler almalarına izin veriyor.

rTMS, kokain bağımlılığının isteklerini tedavi etmek için yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu, beynin şiddetli istek yaratan bölgelerini sakinleştirmek ve kokain kullanımıyla bozulan beyindeki kimyasal seviyeleri sıfırlamak için tekrarlayan manyetik darbeler kullanan, invaziv olmayan bir terapidir. Başka bir deyişle, rTMS makinesi, duruma neden olduğu bilinen beynin bölgesine yüksek frekanslı manyetik darbeler yayar, bu tedavi beyni uyarır ve beynin sinir hücreleri arasındaki bağlantıları onarma ve kurma yeteneği olan ‘nöroplastisiteye’ neden olur.
Bugüne kadar kokain için onaylanmış bir tıbbi tedavi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu ilaçların hiçbiri henüz etkili bir tedavi olarak belirlenmemiştir ve kendi yan etkileri vardır.

Bir dizi çalışma, rTMS’nin Kokain kullanan bireylerde özlem ve tüketimin azaltılmasında etkili olduğunu göstermiştir. rTMS, beyindeki Dopamin seviyelerini Kokain kullanımından önce mevcut olan seviyelere sıfırlar.

Camprodon (2007) rTMS’nin Kokain aşermesi üzerindeki etkisini araştırmıştır. Bu randomize, çapraz geçişli çalışmada, Kokain bağımlılığı olan 6 hastaya 2 seans rTMU uygulandı. Yazarlar, Kokain için özlemde önemli bir azalma ile bir TMS seansının geçici bir etkisini buldular. Bu araştırma, kronik Kokain kullananlarda bir seans yüksek yoğunluklu rTMS’nin geçici olarak aşermeyi azalttığına dair ilk kanıtı sağladı.

Politi (2008) daha sonra TMS’nin Kokain özlemini azaltmadaki potansiyelini 36 kokain bağımlısında günde 10 seans uygulayarak araştırdı ve özlem düzeyinde bir azalma buldu. Bu iki çalışma, TMS’nin Kokain özlemini azalttığını öne sürdü. Ön-frontal korteksin aşermeyi kontrol etmekteki merkezi rolünü gösterdiler.

Terraneo (2016), rTMS’nin Kokain alımı ve aşermesi üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bu çalışma, ilaçla tedavi edilen bir kontrol grubunu içeriyordu. TMS’li deney grubuna veya kontrol grubuna toplam 32 kokain bağımlısı rastgele atandı. TMS grubunda daha yüksek sayıda Kokain içermeyen idrar örneği buldular. Ortalama Kokain aşerme skoru TMS grubunda anlamlı derecede daha düşük skordu. Çalışmanın sonunda, kontrol grubundaki 10 denek TMS grubuna geçti ve orijinal TMS grubundakilere kıyasla önemli bir gelişme gösterdi.

Nikotin, alkol ve yasadışı uyuşturucu bağımlılığı olan hastalarda (n = 748) rTMS’nin aşerme ve madde tüketimi üzerindeki etkilerini araştıran Ocak 2000’den Ekim 2018’e kadar yayınlanan 26 randomize kontrollü çalışmanın (RCT) sistematik bir incelemesi ve meta-analizi . Kendi kendine bildirilen anketler veya görsel analog ölçek kullanılarak ölçülen özlem ve öz bildirim madde alımı veya bağımlılık nüks vakalarının sayısı kullanılarak ölçülen madde tüketimi sırasıyla birincil ve ikincil sonuçlar olarak kabul edildi. Meta regresyonda bağımsız faktörler olarak madde tipi, çalışma tasarımı ve rTMS parametreleri kullanıldı. Sonuçlar, sol dorsolateral pre-frontal korteksin (DLPFC) uyarıcı rTMS’sinin aşermeyi önemli ölçüde azalttığını gösterdi

TMS’nin Uzun Vadeli Faydaları Nelerdir?

Hastalardan TMS’nin majör depresif bozukluklarına ne kadar yardımcı olduğuna dair birçok hikaye vardır. Yakın zamana kadar, TMS’nin uzun vadeli etkilerini kanıtlamak için çok az araştırma yapılmıştır.

TMS’nin bir yıla kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır .

Medscape Medical News, TMS’nin kalıcı etkileri üzerine bir çalışma bildirdi.

Tedaviye dirençli majör depresif bozukluğu (TRMDD) olan üç yüz yedi hasta, dört ila altı hafta boyunca standart tedavi sürecini aldı. Daha sonra 12 ay boyunca izlendi.

Tedavinin sonunda “ istatistiksel ve klinik olarak anlamlı bir yanıt ve remisyon ” vardı ve bu hastaların önemli bir kısmı tedaviden sonra bir yıl boyunca depresyondan kurtulmaya devam etti.

Bu çalışma, ilk kez TMS hastalarının geniş bir kesitinin uzun vadeli etkiler için izlendiğini işaret etti.

Bu kadar çok kişinin uzun süreli rahatlama yaşadığı gerçeği, özellikle başka bir elektromanyetik tedavi yöntemiyle karşılaştırıldığında önemlidir: elektrokonvülsif terapi (ECT).

Araştırmalar  , EKT tedavisinin sözlü ve hafıza kaybı gibi kalıcı yan etkilere neden olabileceğini öne sürmektedir.

EKT’nin yüksek riskleri nedeniyle (özellikle anestezi kullanımı), transkraniyal manyetik stimülasyon bir alternatif haline geldi. Tipik bir TMS tedavi seansı yalnızca 18 ila 19 dakika sürer, anesteziye gerek yoktur ve yan etkileri hafiftir.

TMS’nin Yan Etkileri Var mı?

TMS’nin yan etkileri genellikle hafif ve kısa sürelidir. En sık görülen yan etkisi geçici hafif baş ağrısı ve uygulama bölgesinde karıncalanma hissidir. Bu yan etkiler genellikle tedavinin ilk haftasından sonra kaybolma eğilimindedir.

Klinik çalışmalarda, hastaların% 5’inden daha azı, advers olaylar nedeniyle TMS tedavisini bırakmıştır.

TMS tedavisi, başın içinde veya yakınında çıkarılamayan iletken metal veya stimülatör implantları olan hastalar veya derin beyin stimülatörleri, koklear implantlar ve vagus sinir stimülatörleri gibi aktif veya inaktif implantları olan hastalar için kullanılmamalıdır.

Yorum Yapın

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için Cookie'leri kullanır.
Call Now Button